Polityka prywatności

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin
  2. Prawa autorskie
 3. Pliki Cookie
 4. Warunki świadczenia Usług
 5. Warunki korzystania z Usługi
 6. Zawarcie umowy Usługi sprzedaży
 7. Płatności
 8. Rezultaty stosowania Planów Dietetycznych
 9. Polityka prywatności – ochrona danych Użytkownika
 10. Reklamacje i odstąpienie od umowy
 11. Kontakt

1. Definicje

Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio:

Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Akademiazywieniadziecka.org;

Administrator – Michalina Zgid, właściciel strony Akademiazywieniadziecka.org, dietetyk kliniczny z wykształceniem wyższym zdobytym na uczelni medycznej;

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z odpłatnych usług i/lub produktów cyfrowych Serwisu;

Usługa – konsultacja dietetyczna na zlecenie Użytkownika;

Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Administratorem a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem;

Serwis Akademiazywieniadziecka.org – strona internetowa umieszczona pod adresem: akademiazywieniadziecka.org wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, przy wykorzystaniu, której Administrator świadczy Użytkownikom usługi i sprzedaje produkty cyfrowe;

Należność – opłata za korzystanie z wybranych przez Użytkownika odpłatnych usług;

Plan dietetyczny – przedmiot sprzedaży, usługa, polegająca na sporządzeniu przez Administratora serwisu zakupionego przez Użytkownika jadłospisu i odpłatne udostępnienie Usługi Użytkownikowi;

Dzień roboczy – wybrany dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy;

Konsultacja dietetyczna – dodatek do Usługi; świadczony przez Administratora drogą mailową lub na spotkaniu wideo, po ustaleniu ze stronami dogodniejszej formy konsultacji;

Kwestionariusz żywieniowy – dodatek do Usługi, uzupełnienie go przez Użytkownika jest niezbędne do zawarcia umowy.

Produkt cyfrowy – odpłatny produkt, który nabywa Użytkownik, wyłącznie w formie cyfrowej


2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z Serwisu, w tym w szczególności zasady i warunki zawierania umów;
 2. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Materiały udostępniane Użytkownikom w ramach poszczególnych usług oraz wygląd i treść Serwisu Akademiazywieniadziecka.org, stanowią własność Administratora i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia, lub nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie przez Administratora na Użytkownika wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości. Użytkownik nie może rozpowszechniać ani wykorzystywać utworów Administratora, bez uzyskanej od Administratora zgody pisemnej.
 4. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby treści udostępnianych materiałów to jest: Planu Dietetycznego i/lub Produktów cyfrowych nie zostały ujawnione osobom niepowołanym/osobom trzecim.
 5. Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia, której dochodzi poprzez spełnienie warunków określonych w punkcie 3 i 4.

3. 

4. Warunki świadczenia usług

 1. Użytkownik może zawrzeć umowę dotyczącą Usług, widniejących w Serwisie Akademiazywieniadziecka.org.
 2. Usługa świadczona przez Administratora jest jednorazowa.
 3. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług, świadczonych przez Administratora, na rzecz Użytkowników, to znaczy komponowanie indywidualnych Planów Dietetycznych dla poszczególnych Użytkowników na podstawie wskazanych przez Administratora informacji, z uwzględnieniem celów do osiągnięcia określanych indywidualnie przez Użytkowników.
 4. Aby doszło do zawarcia umowy, Użytkownik musi dokonać zakupu Usługi przez Serwis, dokonać opłaty za wybraną przez Użytkownika usługę oraz uzupełnić zgodnie z prawdą i odesłać kwestionariusz żywieniowy, wysłany przez Administratora na adres e-mailowy podany przez Użytkownika w formularzu zamówień znajdującym się w Serwisie.
 5. Administrator zastrzega odstąpienie od umowy bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów przez Użytkownika, w przypadku nieotrzymania od Użytkownika wypełnionego kwestionariusza żywieniowego w ciągu 48 godzin od wysłania kwestionariusza żywieniowego do Użytkownika.
 6. Po zawarciu umowy, Administrator zobowiązuje się do przesłania na adres poczty elektronicznej potwierdzenia zawarcia umowy. Administrator zastrzega, że w niektórych przypadkach brak potwierdzenia może wynikać z przyczyn niezależnych od niego, lecz od serwisów zewnętrznych.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych na temat aktualnego stanu zdrowia i z pełną świadomością zdaje sobie sprawę, że sfałszowanie danych może mieć wpływ na pogorszenie stanu zdrowia Użytkownika, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności
 8. Administrator zobowiązuje się do realizacji usługi maksymalnie przed upływem 5 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Użytkownika i potwierdzenia płatności. W przypadku opóźnienia realizacji Usługi, Administrator poinformuje Użytkownika o tym drogą mailową.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności za pomocą serwisu PayPal lub innej formy płatności w trybie natychmiastowym po złożeniu zamówienia. W innym przypadku zamówienie zostanie anulowane.
 10. W ramach Usługi, Użytkownik otrzymuje prawo do jednej konsultacji dietetycznej przeprowadzonej na drodze elektronicznej, za pomocą adresu sztukazywieniadziecka@gmail.com. Warunkiem skorzystania z wyżej wymienionej konsultacji dietetycznej jest ograniczenie czasowe do 7 dni, licząc od momentu wysłania Planu Dietetycznego do Użytkownika.
 11. W ramach Usługi, Użytkownik ma prawo do zgłoszenia jednorazowej modyfikacji otrzymanego Planu Dietetycznego, nie później niż 24h, po otrzymaniu Planu Dietetycznego. Informację tą należy zgłosić przez formularz kontaktowy znajdujący się na Serwisie lub pisząc na adres sztukazywieniadziecka@gmail.com.

4. Warunki korzystania z Usługi i zakupu Produktu cyfrowego

 1. Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie aktywnego adresu e-mail przez Użytkownika na który zostanie przesłany m.in. potwierdzenie zapłaty za Usługę, stan realizacji zamówienia oraz plan dietetyczny określana mianem Usługi. W przypadku zakupu Produktu cyfrowego, Użytkownik zobowiązuje się podać aktywny adres e-mail, na który zostanie przesłany produkt cyfrowy po opłaceniu zamówienia.
 2. Administrator informuje o możliwości gorszej jakości usługi w przypadku podania nieprawdziwych danych przez Użytkownika w kwestionariuszu żywieniowym, który stanowi podstawę do zawarcia umowy świadczenia usługi.
 3. Administrator informuje Użytkowników, iż ze względu na publiczny charakter sieci, Internet za pośrednictwem, której świadczy drogą elektroniczną usługi Akademiazywieniadziecka.org, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.
 4. Administrator zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu akademiazywieniadziecka.org może być utrudniony lub niemożliwy, za co odpowiedzialność Administratora wobec Użytkowników jest wyłączona, jednakże Administrator zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej.
 5. Publikowane przez Użytkowników w Serwisie akademiazywieniadziecka.org informacje, komentarze, recenzje lub wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, w szczególności za naruszenie takimi publikacjami przez Użytkowników jakichkolwiek praw osób trzecich.

5. Zawarcie umowy sprzedaży usługi

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży Usługi lub Produktu cyfrowego Użytkownik:
 2. Dokonuje wyboru Usługi i/lub Produktu cyfrowego, widniejących na Serwisie https://akademiazywieniadziecka.org
 3. Wykonuje płatność w trybie natychmiastowym, za pośrednictwem serwisu PayPal lub innej dostępnej w Serwisie formy płatności.
 4. Wypełnia kwestionariusz zamówienia wysyłany drogą mailową na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia maksymalnie do 48h. Dotyczy to tylko w przypadku zakupu Usługi.
 5. Momentem zawarcia umowy oraz warunkiem przystąpienia Administratora do realizacji zamówienia jest zapłata Należności przez Użytkownika. Za chwilę zapłaty uznaje się moment uznania rachunku bankowego.
 6. Wszystkie ceny podane na stronach Serwisu są podane w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług – VAT.

6. Płatności

 1. Kwota Należności w przypadku Usługi, obejmuje Plan Dietetyczny na określoną liczbę dni wyszczególnioną w opisie produktu, listę zakupów, 1 Konsultację Dietetyczną oraz jednorazową modyfikację drogą mailową, otrzymanego Planu Dietetycznego.
 2. Użytkownik ma prawo do uzyskania niższej ceny Usługi, w momencie gdy dokonuje powtórnego zakupu na poniższym Serwisie. Możliwość ta wygasa, po 12 miesiącach od daty uprzedniego zakupu.
 3. Administrator umożliwia skorzystanie z jednego sposobów płatności: przez PayPal lub bramki płatności DotPay.
 4. W celu otrzymania faktury VAT za świadczoną Usługę Użytkownik powinien poinformować Administratora o chęci jej uzyskania oraz przesłać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.

7. Rezultaty stosowania Planów Dietetycznych

 1. Plany dietetyczne są ustalane na podstawie aktualnej wiedzy ze świata medycznego, zgodnie z medycyną opartą na faktach – EBM (Evidence-based Medicine)
 2. Przed dokonaniem zakupu zalecane jest aby Użytkownik zadbał o wykonanie i udostępnienie podstawowych badań laboratoryjnych w celu lepszej jakości usługi i ochrony zdrowia.
 3. Wyżej wymienione wyniki badań laboratoryjnych będą wykorzystane przez Użytkownika jedynie w celu ułożenia indywidualnego Planu Dietetycznego.
 4. Administrator zachęca do wstępnej konsultacji przed zakupem Usługi, w celu ustalenia rodzaju badań laboratoryjnych, najlepszych dla danego Użytkownika.
 5. Plany dietetyczne są ustalane przez dietetyka klinicznego, na podstawie wypełnionego kwestionariusza żywieniowego, dla każdego Użytkownika osobno. Zawarte w planach dietetycznych jadłospisy są utworami i z tego względu są chronione prawami autorskimi twórcy w tym przypadku Administratora.
 6. Sporządzenia Planu Dietetycznego dokonuje Administrator na podstawie ograniczonego zasobu informacji na temat zdrowia Użytkownika. Z tego względu Administrator zaleca uzupełnienie kwestionariusza żywieniowego zgodnie z aktualnym stanem zdrowia dotyczy to w szczególności aktualnych chorób, alergii, urazów, schorzeń, nietolerancji, niedożywienia, stanu okołooperacyjnego, przeciwwskazań lekarskich. W przypadku zakupu planu dietetycznego dla osoby niepełnoletniej, rodzic lub opiekun prawny, zobowiązuje się do odpowiedzialności za prawdziwość podanych danych dotyczących stanu zdrowia wyżej wymienionej osoby niepełnoletniej, nad którą sprawuje opiekę.
 7. Administrator nie daje gwarancji, że dostosowanie stylu życia do ustalonego Planu Dietetycznego przyniesie oczekiwane rezultaty lub nie spowoduje skutków ubocznych. O wysokiej jakości obsługi decyduje prawidłowe wypełnienie kwestionariusza żywieniowego.

8. Dane użytkownika

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest właściciel Serwisu.
 2. W chwili zakupu Usługi, Administrator uzyskuje prawo do przetwarzania danych Użytkownika przez okres 12 miesięcy liczonych od daty zakupu Usługi.
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 4. Podany przez Użytkownika adres e-mail może być wykorzystywany do celów marketingowych przez Administratora w późniejszym czasie.
 5. Podanie danych osobowych jest równoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie tylko do celów spełnienia zleconej przez Użytkownika Usługi. Będą one wykorzystywane w celu:
  1. Udostępnienia zleconej Usługi
  2. Kontaktowania się w celu wymiany informacji np. o stanie zdrowia, naniesieniu poprawek na planie dietetycznym, udzieleniu odpowiedzi
  3. Personalizacji Usługi
  4. Rozwiązywania sporów
 6. Dane osobowe Użytkownika nie zostaną świadomie przekazane do osób niepowołanych/trzecich.
 7. Dane Użytkownika będą przechowywane przez okres 12 miesięcy.
 8. Wymagane dane w przypadku realizacji Usługi:
  1. a) Imię b) nazwisko c) adres e-mail d) płeć e) masa ciała f) wzrost g) obwód poszczególnych partii ciała

9. Reklamacje i zwroty

 1. Użytkownikowi nie przysługuje prawo zwrotu dokonanego zakupu Usługi.
 2. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zmian w odesłanym Kwestionariuszu Żywieniowym
 3. Administrator zastrzega prawo do odstąpienia od umowy bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów w przypadku nieotrzymania od Użytkownika wypełnionego kwestionariusza żywieniowego w ciągu 48 godzin od wysłania kwestionariusza żywieniowego do Użytkownika.

10. Kontakt

Wszelkie niezgodności, zgłoszenia i informacje dotyczące Serwisu i Regulaminu proszę kierować na adres Serwisu poprzez formularz kontaktowy na https://akademiazywieniadziecka.org w zakładce KONTAKT. Wszelkie spory, wynikające z realizacji niniejszego regulaminu rozpatrywane będą w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, rozstrzygnięcie nastąpi zgodnie z postępowaniem kodeksu cywilnego.